Studie av vandringsmønster for fisk

Norges miljø- og biovitenskapelig Universitet (NMBU) har sammen med Akvaplan-niva gjennomført merking og utplassering av lyttebøyer. De som har deltatt fra NMBU er professor Thrond O. Haugen og PhD-student Kate Hawley sammen med tre masterstudenter. Fra Akvaplan-niva er det avdelingsleder Kyst- og ferskvannsmiljø Guttorm Christensen som har bidratt. NMBU og Akvaplan-niva har foreløpig følgende fisk merket:

Laks     Sjøørret
Vassdrag Vinterstøing Vill smolt Kultivert smolt Voksen sjøørret Vill smolt Kultivert smolt
Drammenselva 23 10 21
Lierelva 20 20 1 13 7
Sandevassdraget 25 2 10
Selvikbekken 15 1 25
Laks med direkte tauing
Drammen 29

 

Målet er å få merket 25 sjøørret i Sandebukta, men dette har gått treigt. Det er lagt ned over 200 dugnadstimer av sportsfiskere for å prøve å fange sjøørret til merking som har gjort en fantastisk jobb med dette.

Loggere

Akvaplan-niva hatt kontakt med  Kystverket, fiskere, fisker, trålere, Kystvakta, fiskeridirektoratet, osv. for å få loggere på plass.

Spesielt nær dialog med fiskere for å  få plassert loggere utenfor trålfelt for reker, men det er ikke lett siden hele Oslofjorden så å si er trålfelt.  Mye tid er brukt på havet for å flytte loggere. Det er  per nå ca. 70 loggere ute fra Drammen til Larvik.  Akvaplan-niva har fått 5 telefoner av personer som har funnet bøyer drivende eller i fjæra – i 4 av 5 tilfeller har heldigvis lyttebøye også funnet. Har lovet alle mer info om prosjektet som de synes er et supert prosjekt. Finnerne har/skal sende lyttebøyene inn – de får beholde bøya. Det er 2 lyttebøyer som er borte. Bøyer som er funnet er i hovedsak bøyer som er plasser på transektene tvers over fjorden. Det som er mystisk er at de fleste er kuttet langt ned på riggen – dvs dypere enn 20 meter og det er dypere enn alle båter stikker.  Alternativt er at bøyene har driftet og kommer inn på grunnere vann og dermed kan tauet ligge å flyte i overflata og bli kappet.

Det er sendt søknader angående lyttebøyene (meldinger) til Kystverket, fiskeridirektoratet, lokale fiskarlag, Horten trafikksentral, Kystvakta, Drammen havnevesen. Vi har kun fått tilbakemelding fra Kystverket. Det de har satt som krav er at alle bøyer som skal stå i trafikkleia skal senkes minimum 15 m under overflata. Det betyr at de ikke er synlige for trålere som igjen betyr at vi må få posisjoner fra trålerne slik at ikke de tråler disse opp.  Hovedhensikten med transektene er nok å registrere utvandrende laksesmolt og voksen laks. De har nok vandret ut nå. Så vi MÅ vurdere om vi kan ta de utsatte loggerne opp og flytte de til elvemunninger og områder som er interessante for registrering av sjøørret.

Hydrografi

Det er satt ut 6 loggere for kontinuerlig måling av salinitet – i henhold til plan. Alle lyttebøyene måler temp. Det er også satt ut 12 ekstra temp loggere som måler lys og temp. Disse er satt på 0.5 og 2.5 meter. Lyttebøyene står i hovedsak på 5 meter om det er dypere enn 10 meter og på 2 meter om det er grunnere.