Spredning av Gyrodactylus salaris

Foto: Tor Atle Mo

Spredning av Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris (G. salaris) er et bitteliten parasitt på under en halv millimeters størrelse som setter seg fast og spiser av lakseungenes hud. G. salaris har stor formeringsevne og det kan bli opptil 10 000 stykker av dem på en lakseunge før denne dør. Effekten av denne infeksjonen er alvorlig, og kan føre til at laksen kan forsvinne helt fra de infiserte elvene.

Lakseparasitten har trolig forekommet lenge i de baltiske elver i Finland og Russland, og muligens i Øst Sverige. I Norge ble parasitten første gang påvist i 1975 etter import av settefisk fra Sverige.

G. salaris spres med fisk, garn, utstyr og vann fra smittede vassdrag og anlegg. De fleste spredningene av parasitten til nye områder har kommet som en følge av flytting og utsetting av fisk, men kan også spres med utstyr som brukes i flere vassdrag. G. salaris er i stand til å overleve i flere dager i fuktige omgivelser som eks plastikkposer, på død fisk, på annen emballasje og utstyr som vadere, garn, snøre og håv.

Derfor:
• Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen
• Ikke vaske eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den.
• Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
• Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

I dette prosjektet innhenter vi kunnskap om spredning av G. salaris med fisk, og forprosjektet (AP1) består av:

AP 1.1:  Spredning av G. salaris med fisk

       • Avgrensing av smitteregionen. Kunnskapsinnhenting/ analyse av fisk fra Drammenregionen og ned til Numedalslågen. Dette for å avdekke og avgrense infisert område.

Framdriftsplan i 2015:

       • Aug/sept– feltarbeid med El fiske og innhenting av fisk (maks gyro utbredelse).
       • Ansvarlig; Akvaplan –niva/ FMVe ved Eivind Ekholt Andersen i samarbeid med lokale fiskeforeninger.
       • September: analyse av fisk – Veterinærinstituttet
       • 1. oktober; analyser ferdig.

Forberede merking av smolt

AP 1.2: Forberedelser for merking av laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger/sjøørret for studie av vandringer fra relevante vassdrag ved bruk av telemetri.

Forberedelsene vil være å se på hvilke elver som har representativ fiskebestand og dermed aktuelle i dette studiet. Det skal legges ut målebøyer og disse må legges strategisk ut fra kunnskapen om fiskevandring og for å innhente ny kunnskap.

Løpet av høst: Forberedelser for merking av fisk- studie vandringsmønster.

Ansvarlige for arbeidspakke 1(AP!):

Guttorm Christensen, Cand. Scient. Akvaplan-niva

Guttorm Christensen, Cand. Scient. Akvaplan-niva

Head of Department, Coastal & Freshwater Environment

Guttorm Christensen har lang erfaring innen temaer:ferskvannsøkologi, miljøgifter, fiskepopulasjoner, Bjørnøya, AMAP, management, økotoks, konsekvensutredninger
Foruten å være en habil sjøørret og laksefisker, er også Guttorm involvert i en rekke prosjekter både innlands og utenlands..