Saltbarrierens robusthet og fiskevandring

Foto: Per Foss

Saltholdighetsbarrierens robusthet

Arbeidspakke 2 (AP 2): Saltholdighetsbarrierens robusthet

  1. Supplere det eksisterende overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord, for å beskrive hvordan saltholdigheten varierer mellom de lakseførende elvene i en flomsituasjon. Det er fokus på å beskrive hvordan saltholdigheten varierer mellom elveutløpene til Drammensvassdraget, Sandevassdraget, Aulivassdraget og Glomma. Disse målingene vil sammen med data fra overvåkningsprogrammet i tillegg brukes til å validere FjordOs-modellen som er under utvikling.
  2. Overvåkning av saltholdighet i overflatelaget i Oslofjorden med eksisterende FerryBox målinger. Dette vil innebære og ta i bruk data som måles på Oslo-Kiel ferja og Sandefjord-Strømstad ferja.
  3. Overvåkning av saltholdigheten i kontrollsonen Horten-Moss ved å montere automatisk måling på Bastøyferga (FerryBox).
  4. Ta i bruk FjordOs-modellen som et aktivt verktøy for både å varsle saltholdighet i overflaten i nær sann tid og for å studere effekten av mer intens nedbør på saltbarrieren.

Studie av fiskevandringer

5.  Studier av laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger/sjøørret sine vandringer fra relevante vassdrag ved bruk av telemetri. Slike studier vil blant annet kunne avdekke hvor raskt fisken kan vandre fra et infisert område til et ikke-infisert område, vandrer fisken opp i flere ulike vassdrag i løpet av høsten noe som vil kunne øke smittefaren og vandrer fisken i områder med lavere salinitet noe som igjen vil kunne øke faren for smitte.

Ansvarlige for arbeidspakke 2(AP2):

Forsker Andrè Staalstrøm, NIVA

Forsker Andrè Staalstrøm, NIVA

Forsker

Andrè Staalstrøm er forsker ved NIVA, og har lang erfaring innen oseanografi. Han er i en rekke prosjekter som omhandler strømningsmodellering og oseanografi.