Sluttrapport fra prosjektet Gyrofri er publisert

Prosjektet Gyrofri er fullført, sluttrapporten er publisert og du kan lese den her:GYROFRI 2023 SLUTTRAPPORT 30.01.22

Prosjektet Gyrofri har arbeidet etter tre hovedprinsipper; arbeidet skal være nytt, nyttig og å kunne nyttiggjøres.

Sluttrapporten gir en samlet oppsummering av prosjektet Gyrofri og bygger på en serie forskningsrapporter. Rapporten har som hovedmål å oppsummere og formidle resultater som kan nyttiggjøres. 

Oppsummeringen med konklusjoner finner du på side ni i sluttrapporten under overskriften Nytt, nyttig og nyttiggjort.

Hvilke spørsmål belyser arbeidet?

Prosjektet belyser to hovedspørsmål:

  1. Hindres spredning av G. salaris av en saltvannbarriere i Oslofjorden?
  2. Utgjør vandringsmønsteret til smolt, voksen laks, vinterstøinger og sjøørret en fare for spredning av G. salaris?

Disse hovedspørsmålene og andre problemstillinger belyses i følgende fire arbeidspakker.

  1. AP 1. Saltholdighetens robusthet: Forhold for overlevelse av Gyrodactylus salaris, NIVA rapport
  2. AP 2. Spredning av G.salaris med fisk
  3. AP 3 Overvåkning
  4. AP 4 Forvaltningsråd

Rapporten vil bli lagt fram på Villlakskonferansen i Trondheim i april 2023; https://www.vitenskapsradet.no/Villakskonferansen-2023

Prosjektet vil også lage en populærvitenskapelig versjon og en artikkel i www.forskning.no.  Vi er imidlertid ikke i gang med dette foreløpig, og vil bli publisert senere.

Lenker til nyttige rapporter

«What affects migration and large-scale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt? – an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations«. Master Thesis 2018 (NMBU). Karina Gjerde

Avsnittet vil bli oppdatert med flere lenker til ulike rapporter.

Nyheter fra prosjektet

Rapport om Overvåknings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020

Les rapporten om Overvåkings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020 fra Veterinærinstituttet. Rapporten er i engelskspråklig versjon.

Støttespillere