Rapport om Overvåknings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020

Les rapporten om Overvåkings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020 fra Veterinærinstituttet. Rapporten er i engelskspråklig versjon.

Skånsom bekjempelse av lakseaparasitt

Forskere tar i bruk nye metoder i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Et prøveprosjekt med klorbehandling av den nasjonale lakseelva Driva har gitt svært gode resultater.

Les hele saken her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/skansom-bekjempelse-av-lakseparasitt

 

Masteroppgave NMBU 2018: What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt? – an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Master’s Thesis 2018 60 ECTS av Karina Gjerde, NMBU
Faculty for Environmental Sciences and Natural Resource Management
Thrond Oddvar Haugen
What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt?
– an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Forskningsgruppa møte 11 april 2019

Agenda

 1. Bakgrunn og status i prosjekt Gyrofri
  1. Har vi svart opp til hensikten og forventningene til forskningsprosjektet?
  2. Hva har vi levert og hva har vi igjen?
  3. Utfordringer i prosjektet
 2. Gjennomgang av resultater fra feltarbeid
 3. Vurderinger av risiko for spredning (Drammensregion og/eller fra Sverige)
 4. Innspill og forslag til forvaltningsråd
 5. Sluttkonferanse for prosjekt Gyrofri

Les møtereferat her

Miljødirektoratet vil på sikt utrydde lakseparasitt fra Drammensregionen

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet klarsignal til å begynne å utrede bekjempelse av lakseparasitten Gydodactylus salaris fra Drammensregionen, den siste regionen uten bekjempelsesplan.

En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet konkluderte tidligere i år med at lakseparasitten Gyrodactylus salaris kan utryddes i Drammensregionen ved hjelp av ulike metoder. Drammen er den eneste regionen hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en plan for utryddelse, og det har blitt stilt spørsmål om det er realistisk å utrydde parasitten her.

Miljødirektoratet har publisert på sin nettside.

Les mer om saken her

Feltarbeid 2018

Feltplanen er nå i ferd med å bli lagt – dette er biologi så her skjer endringer raskt!
Utarbeidet av feltansvarlige Guttorm Christensen, Akvaplan-niva i samarbeid med Thrond Haugen, NMBU-MINA

Vi starter utsetting av lyttebøyer i begynnelsen mai. Da tas vinterbøyene inn og nye settes ut i et nettverk mye likt det som ble gjort i 2017. Vi velger å kutte ned på de loggerne som står midt i skipsleia og fiskefelt og heller setter ut flere loggere i elvemunninger. Dette basert på resultater fra 2017.

 Feltplan 2018 – Gyrofri Uke
Aktivitet 17 18 19 20 26 27 42 43 44 45
Utsetting av loggere og salinitetsmålere   x x                  
Måling av salinitet   x x                  
Opptak av loggere x x             x x    
Innhenting av data loggere     x     x x       x x
Merking av fisk (smolt og voksenfisk) – Drammen, Lier, Sande og Selvikbekken   x x x                

Påskemøte 20.mars 2018

Påskemøte 20. mars-18, Ilene Natursenter i Tønsberg

Agenda:
1. Faglig gjennomgang og deling av kunnskap.
2. Er vi i rute? Et blikk mot høsten og våren 2019. Hva skal vi levere.
Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019, leveranser og samlinger.
Fremdrift, behov og økonomi og rapportering.
Spørsmål: Har vi ny viten som krever endringer i prosjektet? Hvilke behov har vi fram mot våren 2019?
Mattilsynet? Miljødirektoratet? Ekspertgruppa for gyrostrategi i Drammensregionen? Hvilke behov har partnere i prosjekt Gyrofri slik de ser det nå?

Del 1. Faglig gjennomgang. Se foredragsholdernes PP.
 Fra Gyrofri, Guttorm Christensen, Thrond Haugen, Karina Gjerde.
 Fra FjordOs I og II, Karina Hjelmervik.
 Nytt fra Mattilsynet, Geir Jacobsen.
 Nytt fra Ekspertgruppa, Tor Atle Mo og Morten Eken.

Del 2. Hvem bidrar med hva og når? Gjennomgang av framdrift og økonomi.
1. Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019. Prosjekt Gyrofri skal etter planen være avsluttet før sommeren 2019. Ajourføring arbeidsplan? Alle leveranser må være gjort ferdig i løpet av våren 2019.
2. Prosjektet skal gjøres opp og regnskapsmessig balanseres ut ved rapportering til bidragsytere, herunder særlig Oslofjordfondet. Status økonomi.
3. Hvordan rigger vi skrivegrupper og deling av kunnskap og ikke minst kan vi allerede nå sette av tidspunkter for leveranser?

Møtereferat: 2018 03 20 Påskemøte referat 8.4.18.Rev.180428AHB