Referater fra styringsgruppemøte

Forskningsgruppa møte 11 april 2019

Agenda

 1. Bakgrunn og status i prosjekt Gyrofri
  1. Har vi svart opp til hensikten og forventningene til forskningsprosjektet?
  2. Hva har vi levert og hva har vi igjen?
  3. Utfordringer i prosjektet
 2. Gjennomgang av resultater fra feltarbeid
 3. Vurderinger av risiko for spredning (Drammensregion og/eller fra Sverige)
 4. Innspill og forslag til forvaltningsråd
 5. Sluttkonferanse for prosjekt Gyrofri

Les møtereferat her

Påskemøte 20.mars 2018

Påskemøte 20. mars-18, Ilene Natursenter i Tønsberg

Agenda:
1. Faglig gjennomgang og deling av kunnskap.
2. Er vi i rute? Et blikk mot høsten og våren 2019. Hva skal vi levere.
Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019, leveranser og samlinger.
Fremdrift, behov og økonomi og rapportering.
Spørsmål: Har vi ny viten som krever endringer i prosjektet? Hvilke behov har vi fram mot våren 2019?
Mattilsynet? Miljødirektoratet? Ekspertgruppa for gyrostrategi i Drammensregionen? Hvilke behov har partnere i prosjekt Gyrofri slik de ser det nå?

Del 1. Faglig gjennomgang. Se foredragsholdernes PP.
 Fra Gyrofri, Guttorm Christensen, Thrond Haugen, Karina Gjerde.
 Fra FjordOs I og II, Karina Hjelmervik.
 Nytt fra Mattilsynet, Geir Jacobsen.
 Nytt fra Ekspertgruppa, Tor Atle Mo og Morten Eken.

Del 2. Hvem bidrar med hva og når? Gjennomgang av framdrift og økonomi.
1. Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019. Prosjekt Gyrofri skal etter planen være avsluttet før sommeren 2019. Ajourføring arbeidsplan? Alle leveranser må være gjort ferdig i løpet av våren 2019.
2. Prosjektet skal gjøres opp og regnskapsmessig balanseres ut ved rapportering til bidragsytere, herunder særlig Oslofjordfondet. Status økonomi.
3. Hvordan rigger vi skrivegrupper og deling av kunnskap og ikke minst kan vi allerede nå sette av tidspunkter for leveranser?

Møtereferat: 2018 03 20 Påskemøte referat 8.4.18.Rev.180428AHB

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri

pdf-versjon
Dato: 21.09.2017
Dato/tid 15.09.2017/ kl. 1000 – 1415
Sted Høyt og Lavt/Kjærra Fossepark.
Tilstede Lardal kommune v/Finn Roar Brun, VFK v/Lars W. Solheim, VO Horten –
Larvik/Aulivassdraget v/Agnes Hov Bjellvåg, NINA v/Tor Atle Mo, FMVE v/Arne
Christian Geving, FMØs v/Leif R. Karlsen, Sande kommune v/Bjørn Elnan, NIVA,
Thrond Haugen, UMBU v/Andre Stålstrøm, Vannregion Vest Viken v/ Morten Eken,
Vannområde Numedalslågen v/Gunn Hege Laugen
Via Skype: Akvaplan-niva v/ Guttorm Christensen og VRM v/Glomma ved Helene
Gabestad
Forfall FMBU v/Erik Garnås, NJFF v/ Øyvind Fjeldseth,
Referent Agnes Hov Bjellvåg/Lars W. Solheim
Vedlegg Les mer på; www.gyrofri.no

Agenda:
1. Vandring langs Numedalslågen/ skogskaffe og kringle
2. Pukkellaks 2017 – påvirker dette prosjektet?
3. Status og framdrift Gyrofri
– Modell og vannkjemi ved Andrè Stålstrøm
– Orientering om sommerens feltarbeid ved Trond Haugen (tilstede) og
Guttorm Christensen (på skype).
4. Status og framdrift ekspertutvalgets arbeid med bekjempelse av G. salaris i de
områdene som er smittet i Drammensregionen. Tor Atle Mo og Morten Eken.
5. Informasjon. Nettsiden Gyrofri – alltid oppdatert. Agnes Hov Bjellvåg.
6. Budsjett – er vi i rute? Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg (Martin
Lundstad, rådgiver økonomi VFK, – på Skype).
7. Rapportering og frister Oslofjordfondet 2017.
8. Møteplan 2018
9. Eventuelt

Vandring langs Numedalslågen i Kjærra Fossepark/ skogskaffe og kringle.
Finn Roar Brun gir oss et historisk tilbakeblikk og hvilken attraksjon og næring stedet
har i dag. Mye fisk i Numedalslågen i år og fangst av laks så langt i 2017 har ligget på
et høyt nivå. Numedalslågen forsvarer igjen sin posisjon som et nasjonalt
laksevassdrag.

Pukkellaks- en ny risiko for spredning av G.salaris?

En stimfisk som kan ha
med seg sykdommer og parasitter som smitter laks og ørret?
– De gyter i de samme områdene som laks og ørret.
– Antar den kan være bærere av G. salaris som sine artsfrender
– Pukkellaks har reel interesse for prosjekt Gyrofri. Arbeid med pukkellaks i
Gyrofri må likevel ligge innenfor prosjektets økonomiske ramme, alternativt
må pukkellaks bli en knoppskyting av prosjektet med egen finansiering.
– Det er reell fare for etablering av pukkellaks i flere norske elver, – dette vil ha
negative effekter på både laks og ørret og hele økosystem. Pukkellaksen er på
Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».
Kilde: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4310/Pukkellaks-
registrert-i-nesten-120-elver-over-hele-landet

Status og framdrift i prosjektet
Andrè: Gjennomført felttokt 24. juni 207 og plott av saltholdighet fra 31 mai viser
typisk flomsituasjon med ca 20 PSU i gjennomsnitt Drammensfjorden og ut i
Oslofjorden til Vestfold og Østfold.
– Ut fra dette plottet kan det være grunn til å anta større fare for spredning av smolt
som bærer G. salaris til Østfoldsiden enn til Numedalslågen i Vestfold.
– Ny modellkjøring kan kjøres om dette ønskes.
– Klimaendringer og reguleringseffekter 1962 og til i dag.
– Maiflommen 2017 ser ikke ut til å medføre spredningsrisiko for Aulivassdraget.
– ØFK/FMØ bør utfordre Mattilsynet til å utføre risikovurderinger på øst-siden av
Oslofjorden.
Guttorm/Thrond: Status så langt; Gode nyheter, -ingen nye smittede områder!
Diskusjon i panelet: Geologien kan være en viktig faktor for smittespredning eller
ikke. Bergrunnsinformasjon for området: Selvikselva/Sande og Numedalslågen
sjekkes! Bjørn Elnan forespør om tilgang til data fra vannverkseier i Selvikselva.
Regiongeologen BTV (Svend Dahlgren) er forespurt om å utføre en initial vurdering
av grunnforhold i Selvikselvas nedslagsfelt. Vannkjemiprøver i begge vassdrag er
ønskelig. Gunn Hege tar prøver i Numedalslågen og FMVE kan bekoste 2 prøver pr.
stasjon (totalt 4 analyser av metaller i vann) med forbehold om totalbeløpet ikke
overskrider 4.000 kr.
– Aktuelt å undersøke vassdrag på Østfoldsiden- da det er høyere riskiko for spredning
enn først antatt ut fra kartplott fra NIVA. Leif /FMØ kontakter Helene
ØFK/vannregion Glomma; – å bekoste nødvendige undersøkelser av fisk v/ el-fiske.
NB: Prosjektets resultater kan brukes av alle.
– Uforutsett hendelse: Forsvarets sprengning av eldre krigsminer/torpedoer kan ha tatt
livet av smolt som ble slept ut fra Drammen i 2017. 30 av 120 000 smolt ble merket
og slept ut. Overlevde Gyrofris fisk sprengningen/ påvirket dette vandring? Gyrofri
ønsker tilgang til logg fra Forsvaret. Guttorm følger opp.
– Over 70 loggere, og betydelige mengder båser, kabler og kjetting er fraktet og
plassert ut i forbindelse med studie av fiskevandring. NRK hadde interesse av dette.
Gyrofri trenger logg på alle mediaoppslag om Gyrofri til avrapportering til bla.
Oslofjordfondet. NRK innslag vil bli lagt ut på vår prosjektets nettside. Guttorm
sender link til Agnes.
– Utfordringer med utsatte loggere, selv med tydelig merking (flagg, skrift og bøyer).
Alle loggere innmeldt til Fiskeridirektoratet og Kystverket, fiskerlag og lokale trålere
Klaging ang plassering, – endring er gjort så godt det lar seg gjøre. Større
kommersielle skip ser ikke merkede bøyer? – Anbefaler å senke målestasjonene med
bøyene dypere.
Bøyer med målestasjoner som forsvinner kan skape huller i transektgardiner.
Prosjektet kan miste verdifull info om vandringsmønster. Prosjektet har tatt høyde for
at det vil forsvinne noen loggere, og følger utviklingen fortløpende.
-NMBU jobber med indre Oslofjorden, I Bunnefjorden er det merket 25 sjøørretsmolt
og satt ut 20 lyttebøyer.
-Tynt med villfisk i Drammenselva. Utfordring med merking av smolt,- minstemål 14-
14,5cm.
-Batterikapasitet på små loggere 6-7 mnd og storloggere 2,5 år.
-Mediaoppslag i NRK på merking av fisk i Sande- legges ut link på nettsiden
Gyrofri. Ansvar: Agnes.
Side 3 av 4
– Oslofjordens Friluftsråd og Hold Norge kan gjøres oppmerksom på muligheter for
funn av loggere på avveie. De arbeider med strandrensk.
-Økt fokus på vinterstøinger neste år.
-Dersom det skal el-fiskes i Sande kan Bjørn Elnan bistå.
-Klorprosjekt Glitra (sideelv til Lierelva), laksen klarer seg, vannet «kan drikkes»,
mens G.salaris dør. Vannkjemi viktig! Kan det ligge svar på utrydding av G. salaris
her?
Framdrift i prosjektet Gyrofri er i henhold til plan
Prosjektet vil kunne begynne å levere data fra tidlig vår-2018. Analysering av loggere
starter i oktober, og kan så smått starte å levere data til tiltaksgruppen allerede senhøst
2017.
Ekspertgruppa forventer å kunne avgi konklusjon ca 1 mai 2018. Ekspertgruppas
arbeid er avkoblet fra Gyrofri, viktig med tydelighet mht ansvar.
Budsjett: Alt i rute. Store utbetalinger på utgiftssiden i prosjektregnskapet.
Inntektssiden henger igjen, men det vil justere seg over året.
Rapportering og frister til Oslofjordfondet
• Rapportering Framdriftsrapport- frist 1. des-17 og regnskapsrapport innen 1.mars-
18. Miljødirektoratet Regnskap og delrapport 31.12.17
• Timeregistrering fra partnere må sendes inn til Agnes innen 15 nov-17
I framdriftsrapporten skal prosjektansvarlig
– gi opplysninger om status for prosjektet, blant annet om gjennomføring av aktiviteter
i henhold til framdriftsplanen og utviklingen i prosjektets inntekter og kostnader.
– redegjøre for eventuelle avvik og konsekvensene av dem.
Framdriftsrapporten må godkjennes av Forskningsrådet før bevilgningen kan utbetales
og/eller tilsagnet innfris, jf. punkt 3.4.
Vesentlige avvik skal rapporteres skriftlig til Forskningsrådet uten ugrunnet opphold.
Melding om slike avvik skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen, jf. punkt 2.1.
Møteplan- Endelig rapport fra prosjektet vil påbegynnes høsten 2018 når alle loggere
er tatt opp og analysert. Arbeidsmåned for analysering og utarbeidelse vil på
november måned.
-Møte på våren for en oppdatering av foreløpige data og resultater presenteres
tiltaksgruppen medio februar 2018.
Neste møte
Drammensutvalget har planlagt folkemøte, der Prosjekt Gyrofri inviteres inn til å
orientere om prosjektet.
Neste møte for prosjekt Gyrofri settes til februar 2018- dato: ikke bestemt
NJFF avholder Oslofjordkonferanse i Drammen i november 2017. Gyrofri vil holde et
innlegg i konferansen.
Eventuelt.
Tor Atle/Morten: Nasjonale tiltaksgruppen er i gang med utredning av klorbehandling
i Drammensregionen. Er Sik bærer av G salaris? Semianadrom fisk og potensiell
bærer? Undersøkelser settes i gang.
Nettsiden holdes oppdatert når det kommer aktuelt stoff. Møtereferat og PP
presentasjoner legges ut sammen med et kort orientering om Pukkellaks.
Flott oppslag om G. salaris i Jakt og fiske oktober 2017 v/ Tor Atle. Omtaler også
utfordringer i Drammensregionen og Gyrofri s data fra ekstremværet Petra.
• Timeregistrering fra partnere må sendes inn til Agnes innen 15 nov 2017.
Takk for et godt møte!
.*GF = Gyrofri

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri                                                   Dato: 20.12.2016

word-versjon

Dato/tid 25.11.2016./ kl. 1000 – 1400
Sted Sande kommune
Tilstede VFK v Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg, Akvaplan-niva v Guttorm Christensen, Vet.inst v Tor Atle Mo, FMVe v Arne Christian Geving, ,NJFF v Øyvind Fjeldseth, ØFK v Marte …. og Helen Gabestad, FMØs v Leif R. Karlsen, R, , Larvik kommune v Bjørn Evensen, Sande kommune v  Bjørn Elnan, FMVe v Eivind E. Andersen, Erik Garnås v FMBu, Andre Stålstrøm v NIVA, Karina Hjelmervik, Høgskolen i Vestfold, Thrond Haugen v UMBU

 

Forfall
Referent Agnes Hov Bjellvåg/Lars W. Solheim
Vedlegg Les mer på; www.gyrofri.no

 

 

SAK GF* 3/16 Agenda:

1.      Fagforedrag Fjordos II ved prosjektleder Karina Hjelmervik. Sammenfallende nytte av datainnsamling?

2.      Nyheter og endring i prosjektperiode og framdriftsplan

3.      Faggruppe –orienterer fremdrift og leveranser

4.      Lunsj

5.      Avtaler, økonomistyring og rapportering

6.      Møteplan

7.      Media og informasjon

8.      Utsjekk

 

 

   

Ad. 1. Foredrag fra FjordOs. Søknad om FjordOs 2 er inne til behandling ved Oslofjordfondet og svar ventes feb 2017. Om prosjektes får bevillgning så er det planlagt oppstart  sep. 2017 med 2 års prosjektperiode.

Pålitelig havvarsling for Oslofjorden (strøm, salinitet, temp)

Prosjektet har klare syynergieffekter med Gyrofri.

–          Gyrofri skal sette ut salinitetsmålere m/ temp målere- FjordOs  er interessert i data fra prosjekt Gyrofri

 

 

Ad. 2.

Mattilsynet har stoppet utsetting av laksesmolt i Drammensvassdraget- dette får konsekvenser for sportsfiske. Forvaltningen har tatt «føre var» prinsippet i risiko for spredning av gyro s. Handlingen er gjort på bakgrunn fra foreløpige resultater fra prosjektet Gyrofri.

•      Regional vannforvaltningsplan vedtatt – Gyro

•      Thrond og Guttorm informerer fra møtet med Tiltaksgruppen Drammesregionen

•      Orientere om prosjektet Gyrofri i regionmøtet for Norske Lakseelver 9 des. i Oslo.

•      Tor Atle Mo har sluttet hos Veterinærinstituttet og startet ved NINA (ny partner)- endring i organiseringen.

•      Prosjektperioden forskyves med 6 mnd.

•      Drammensutvalget arbeid er forskjøvet frem i tid.

 

•      Innsamling og analyser av laksunger fra lakseførende vassdrag i regionen

–     Numedalslågen

–     Bergselva

–     Aulivassdraget (Ramnesbekken, Merkedamselva)

–     Selvikvassdraget og Rovebekken

–     Mosselva

–     Eningdalselva

•      Konklusjon – ingen nye infiserte vassdrag påvist i 2015

•      Skal innsamles og analyseres hvert år i prosjektperioden

Innsamling for 2016 gjennomført i henhold til plan og fisken er nå til analyse

 

Telemetri

•      Merking av Laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger/sjøørret fra Drammensregionen og Sande

–     Avdekke vandringshastighet og mønster

–     Hvor raskt fisken kan vandre fra et infisert område til et ikke-infisert område

–     Vandrer fisken opp i flere ulike vassdrag i løpet av høsten

•      Risikovurderingsmodell – overflatevannets saltholdighet og temperatur under ulike klimascenarioer, fiskens vandringsmønster og parasittens salinitets- og temperaturrelaterte overlevelse i en kombinert risikoanalyse

 

For Drammensfjorden er sjiktningen interessant (Ren Drammensfjord prosjektet)

Drammensutvalget har mandat til å utrede mulige tiltak og kunnskapsmangel i den hensikt å finne tiltak.- Det er kun Drammensfjorden som er av interesse for utvalget. Prosjekt Gyrofri har fokusområdet utenfor Svelvikterskelen.

–          Vandringsmønster for Sik, lakseunger og ørret skal studeres ved målinger.

–          Drammensutvalget kan fremdeles levere innenfor tidligere fastsatt prosjektperiode, men har fått mulighet til å levere senere.

–          – Søknadsfrist for tilskuddsmidler for fiskestell fra Miljødirektoratet er 15. jan.2017- Søknad som for 2016 med tillegg for ekstramålinger av sik i Drammensfjorden søkes for i 2017- tillegget er bestilling fra Drammensutvalget til prosjekt Gyrofri. – Agnes sender ut tidligere søknad som en mal for årets søknad.

–          Slike utvidede tiltaksforespørsler må heretter avklares med prosjektledelsen i Gyrofri, som selvfølgelig vil yte for å tilrettelegge for samkjøring av studier/målinger for Drammensutvalget eller FjordOs, men må forholde oss til de rammer som er satt for prosjektet.

 

Elver som overvåkes årlig er:

–          Bergselva

–          Ramnesbekken

–          Rovebekken ( er dette sandebekken?)

–          Selvikelva – (som har en pH 5(surt) og som underlig nok ikke er blitt infisert. Påvirker pH/ er det noen sammenheng?)

 

AP 2:

–          Mer data fra ferry box Kielferga

–          Forslag til stasjoner- trenger ikke gjøre noe aktivt i forhold til stasjonsnett fra Fagrådet for ytre Oslofjord da NIVA sitter med driftsansvaret for databasen og har alle CTD resultater

–          Innhente info fra elvetilførsler

 

Plott kan lages for å beregne tidsbruk og sannsynlighet for at en infisert fisk som kommer fra Svelvik/Drammenselva til Tønsbergfjorden

 

NIVA kan kjøre et kjent vandringsmønster gjennom ulike miljøer/scenarioer

Prinsippet om nasjonal laksefjorder

–          Risiko for spredning fra svenskegrensen til Oslofjorden

Dybdemåler kommer i tillegg

Angående merking av smolt så er det lite villsmolt i Drammensvassdraget, lettere å fange villsmolt i Lierelva.

Husk: Mattilsynet må slkes om godkjenning

FM for villsmolt.

Det står ute tre saltloggere utenfor Vallø, Tønsberg – ikke foretatt målinger siden «Petra»

Smolt går ut tidlig april event tidligere ved tidligere vår.

 

Prosjektets resultater kan brukes av alle.

 

Rapportering og frister til Oslofjordfondet

•      Rapportering Framdriftsrapport- frist 1. des-16 og regnskapsrapport innen 1.mars-17. Miljødirektoratet Regnskap og delrapport 31.12.16

•      Framdriftsrapporter

 

I framdriftsrapporten skal prosjektansvarlig

– gi opplysninger om status for prosjektet, blant annet om gjennomføring av aktiviteter i henhold til framdriftsplanen og utviklingen i prosjektets inntekter og kostnader.

– redegjøre for eventuelle avvik og konsekvensene av dem.

Framdriftsrapporten må godkjennes av Forskningsrådet før bevilgningen kan utbetales og/eller tilsagnet innfris, jf. punkt 3.4.

Vesentlige avvik skal rapporteres skriftlig til Forskningsrådet uten ugrunnet opphold. Melding om slike avvik skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen, jf. punkt 2.1.

 

Neste møte

Drammensutvalget har planlagt møte 19-20 april-17

Neste møte for prosjekt Gyrofri settes til 21. april-17

 

 

Takk for et godt møte!

 

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri                                                   Dato: 23.04.2016

word-versjon

Dato/tid 15.4.2016./ kl. 1000 – 1400
Sted Fylkesmannen i Vestfold
Tilstede VFK v Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg, Akvaplan-niva v Guttorm Christensen, Miljødir v Anne Kristin Jøranlid, Vet.inst v Tor Atle Mo, FMVe v Arne Christian Geving, Mattilsynet v Erik Sørlie, NJFF v Øyvind Fjeldseth, ØFK v Helen Gabestad, FMØs v Leif R. Karlsen, R, RFFOFJOR v Lill Irene Cressey og Ellen Just Hansen, Larvik kommune v Bjørn Evensen, Sande kommune v v Bjørn Elnan, FMVe v Eivind E. Andersen
Forfall FMBu v Erik Garnås fra styringsgruppa.
Referent Agnes Hov Bjellvåg/Lars W. Solheim
Vedlegg Samarbeidsavtale, Prosjektbeskrivelse. Les mer på; www.gyrofri.no

 

 

SAK GF* 2/16 Agenda:

1.      Prosjekt Gyrofri. Reminder. Faglig del.

2.      Oslofjordfondet – vurdering av søknad Gyrofri.

3.      Status Drammensprosjektet.

4.      Forskrift G. salaris fra Mattilsynet.

 

a.       Etter lunsj drøftes pkt 1-3 som vist under.

 

5.      Utsjekk. Å avklare om prosjekt Gyrofri har tilstrekkelig finansielt grunnlag for iverksettelse.  Tildelinger, kritiske faktorer for prosjektet?

6.      Rapportering kvalifiseringsstøtteprosjektet Oslofjordfondet.

7.      Hvordan få til god samhandling om data. Forutsetninger for tildeling. Gjensidig innsikt og informasjonsutveksling.

8.      Fordeling/samstemming av oppgaver i tid, i rom og i handling.

 

Mål for møtet: Å beslutte iverksettelse av prosjektet!

 

   

Ad. 1. Møtet ble åpnet med en flott laksemarsipan kake ved PL Lars W Solheim. PL og Guttorm Christensen tok en gjennomgang av agenda for dagen og gjorde en faglig oppdatering.

 

Ad. 2. Lill Irene Cressey og Ellen Just Hansen, Oslofjordfondet (RFFOFJOR)

–          Gyrofri prosjektet- spinn off fra FjordOs

–          Tildelt midler på totalt kr. 3 990 000,- fra Oslofjordfondet.

–          NB: Lill Irene Cressey; «Det beste innovasjonsprosjektet noen gang i offentlig sektor i Norge»! Fondet ønsker å bruke dette som et eksempel!

–          Flere fylker er involvert, viktig regionalt, kunnskapsbasert og skårer jevnt høyt på samtlige kriterier.

–          Blir det endringer i prosjektet skal disse rapporteres så raskt som mulig inn til fondet.

–          Formidling på egen nettside er bra, og kan formidles via Oslofjordfondet.

–          Se for øvrig tildelingsbrevet fra fondet.

 

Ad. 3. Anne Kristin Jøranlid, Mdir

–          Presiserte ansvarsområder for Mattilsynet og Miljødirektoratet og at de to sektoransvarlige samarbeider om handlingsplan mot G.S.

–          Mange utfordringer i Drammensregionen. Overordna mål er å bli kvitt parasitten, der det er mulig. Arbeidsgruppa for Drammensregionen har sitt mandat, og skal vurdere ulike alternative metoder og muligheter, samt hvilket kunnskapsbehov som er nødvendig for ulike alternativer (som økologi, økonomi, utsetting av laks, logistikk). Se på nødvendigheten av å stenge fisketrappa i Hellefoss etc.

–          Sluttrapport fra arbeidsgruppen skal være klar i 2017, eller om nødvendig, – med en forlengelse til 2018.

–          Ny kunnskap underveis kan føre til justeringer i arbeidsgruppens mandat.

 

Tor Atle Mo, Vetinst.

–          Avgrensingen av parasittens område er ikke avklart- dette kan føre til endringer i arbeidsgruppens mandat.

–          Tyrifjorden er undersøkt og konklusjonen er at det ikke er G.salaris der.

–          Begnavassdraget undersøkes nå.

–          Parasitten spres på svensk side inn mot Østfold. Risiko for spredning fra Sverige? ØFK tar kontakt med Svenske myndigheter som inviteres inn i prosjektet som observatør.

–          Ref. Aqua reports 2012:8 «Laxparasiten Gyrodactylus salaris i vêstkustens laxåar» http://pub.epsilon.slu.se/10459/7/degerman_e_et_al_130522.pdf

 

Ad. 4. Erik Sørlie, Mattilsynet

Forslag til områdeforskrift for Drammensregionen ligger nå ute til høring, og er lagt på prosjektets nettside www.gyrofri.no

Kommentarer til kartet som følger forskriften:

–       Hellefossen har en fallhøyde på 5-6 meter, og fra vannspeilet rett nedenfor Hellefossen og til utløpet i Drammen faller Drammenselva bare 1-2 meter.

–       Saltvannskilen i bunnen av Drammenselva går derfor langt opp (særlig ved springflo!)

–       Fisketrappa i Døvikfossen (fallhøyde ca 6 meter) er stengt – dvs ingen laks/sjøørret kan passere

–       Drammenselva innenfor Drammen kommune er i siste utkast til forskrift definert som «overvåkningssone» (ikke «bekjempingssone»)

–       Det er en vannledning mellom Holsfjorden (del av Tyrifjorden) og Lierelva.

–       Det er under utredning om G.salaris fortsatt finnes i Drammensvassdraget oppstrøms anadrom strekning

 

Områdeforskriften vil kunne utfordre dagens praksis med utsetting/kultivering. Det er et dilemma mellom å ta vare på laksestammene i Drammensregionen og smittefaren av G. salaris til nye områder. Spørsmålet har også gitt politisk engasjement (jf miljøvernministerens inngripen i 2003).

 

Forskningsresultater fra Gyrofri vil danne en bedre faglig plattform for forvaltningsråd.

 

Ad. 5 Utsjekksliste:

•      Klargjøring av roller og ansvar:

–          Co pilot er støttefunksjon og vil følge opp arbeidet med rapporteringer til Oslofjordfondet

·         Buskerud og Østfold fylkeskommune- partner?

–          Buskerud og Østfold er positive, men må behandle saken politisk/avklare saken med rådmannen før endelig svar om partnerskap

·         Mattilsynet (prosjektår 2 og 3).

·         Miljødirektoratet (prosjektår 2 og 3).

–          Både Mattilsynet og Miljødirektoratet har intensjon om også å bidra med midler for prosjektår 2 og 3. For 2016 støtter Mattilsynet prosjekt Gyrofri med 300 000 og Miljødirektoratet kr 200 000 og har intensjon om å bidra i den størrelsesorden i 2017 og 2018.

•      Samarbeidsavtale i tråd med vilkår i Oslofjordfondet http://www.forskningsradet.no/no/Samarbeidsavtaler/1253992589820

–          Prosjektledelsen utarbeider samarbeidsavtale som sendes ut til partnerne innen førstkommende uke etter dette møtet.

•      Forsinkelser – forlengelse av prosjektperioden?

–          Søknad om tillatelse og bestilling av merker, loggere etc må gjøres før sommeren dersom tidsplanen skal holdes, da feltarbeidet vil starte opp så snart vi har de nødvendige formaliteter (avtalene)og tillatelser på plass. Tiden begynner å bli knapp grunnet at finansieringen har tatt tid å få på plass. Kommer vi raskt i gang, så vil det kanskje ikke bli nødvendig med forlengelse? Lars og Agnes følger opp framdrift.

 

Ad. 6. Rapportering kvalifiseringsstøtte OFF

Rapportering kvalifiseringsstøtte (forprosjektet) må sendes Oslofjordfondet iht tildelingsbrev i 2015. Iverksettes umiddelbart av AHB/LWS

 

Ad. 7. Prosjektet bygger på gjensidig tillitt og vilje om gjennomføring. Eierforhold til forskningsmateriale og deling av kunnskap bygger også på dette prinsippet, se også «samarbeidsavtale», konferer standarder fra OFF.

 

Ad. 8. Det eksisterer et rekkefølgemoment og et avhengighetsforhold i kunnskapsdeling og geografi i forholdet mellom Gyrofri, arbeidsutvalget for Drammensvassdragets innhold /fremdriftsplan og områdeforskriften. Det er nødvendig å ha et samordnet og sammenfallende blikk for dette. Partnerskapet bygger på evne til å dele kunnskap til hverandre om faktorer som påvirker hverandre.

 

Oppsummering:

1.      Forskningsprosjektet «Gyrofri» hovedprosjekt igangsettes, med innarbeidet intensjonsavtale i «Samarbeidsavtalen» for partnere om tildeling av ressurser for hele prosjektperioden (tre år). Forutsetninger fra Mattilsynet- og Miljødirektoratets deltakelse skrives inn i samarbeidsavtalen. Vestfold fylkeskommune som prosjektansvarlig vil signere avtale med OFF så snart signerte samarbeidsavtaler fra partnerne foreligger. Først da er prosjektet formelt igangsatt og økonomiske disposisjoner kan starte. Bestilling av utstyr avventer altså PA s signatur beslutning om oppstart.

2.      Samarbeidsavtaler må på plass snarest mulig dersom felt sesongen 2016 skal benyttes. Møtet samtykket i å tilstrebe en felles arbeidsfrist i løpet av uke 17 hvor både sak til BFK/ØFK skal være ferdig skrevet, referatet være akseptert av partnerne, samarbeidsavtaler skal være ferdig drøftet og signert. Dette er meget optimistisk, men det gjøres et forsøk. Fylkeskommunenes (ØFK/BFK) svar vil måtte foreligge senere enn dette, men rådmannens innstilling vil være på plass noe før.

3.      Nødvendig tillatelse for feltarbeid i hovedprosjekt innhentes nå.

4.      Mattilsynet har det faglige sektoransvaret/er ansvarlig myndighet for å hindre spredning av G. salaris. Partnerskapet ønsker å delta positivt for å bygge et godt forskningsbasert fundamentet for veivalg i forvaltningen.

 

Takk for et godt møte!

 

.

Gyromøte Adamstua

Møte Mattilsynets hovedkontor 25.02.16, Adamstua, møterom 210

Deltakere: Representanter for Miljødirektoratet og Mattilsynet

Ann Kristin Jøranlid Miljødirektoratet, Erik Garnås FM Buskerud, Terje Wivestad FM Oslo og Akershus, Arne C. Geving FM Vestfold, Leif-Roger Karlsen FM Østfold, Erik Sørlie Mattilsynet Region Øst, Julie Grimstad Mattilsynet Region Øst, Martin Binde Mattilsynet HK seksjon fiskehelse og –velferd, Ivar Hellesnes Mt HK seksjon fiskehelse- og –velferd.

Tema: Situasjonen mht. Gyrodactylus salaris og kultivering i Drammensregionen.

Dagsorden:

Ordstyrer: Ivar Hellesnes                  Skriver: Martin Binde

Kl.1000           Presentasjon av deltakerne

Kl.1010           Kort oversikt                                                                          Ivar Hellesnes

Kl.1030           Miljødirektoratets /DNs /Fylkesmennenes forvaltning         Erik Garnås

Kl.1100           Mattilsynets / Dyrehelsetilsynets forvaltning                        Erik Sørlie

Kl.1130           Dagens situasjon                                                                   Ivar Hellesnes

Kl.1200           Lunsj

Kl.1300           Drøfting.

Kl.1500           Slutt.

Følgende prosjekter er nå i gang for regionen:

Gyrofri – Vestfold fylkeskommune, vandring av laks og måling av salinitet, rapport januar 2015 og innvilga søknad om midler fra Oslofjordfondet

Miljødirektoratet – Ekspertgruppa, vurdering av mulighet for behandling, årsrapport desember 2015

Mattilsynet – undersøkelse av mulig forekomst av G. salaris i nedslagsfeltet, dvs. Tyrifjorden

Mattilsynet – oppdatering av risikoanalyse for regionen

Mattilsynet – oppdrag til Veterinærinstituttet om hva som trengs for å oppdatere risikoanalysen

Mattilsynet – områdeforskrift for regionen, revidert utkast til høring primo februar

 

Drøfting

Smitterisiko til andre vassdrag

Veterinærinstituttets oppdatering av risikoanalysen blir viktig her. Det er gjort salinitetsmålinger i forbindelse med flomsituasjoner i 2015, og et sentralt spørsmål er risiko for gyrosmitte over fjorden for eksempel til Glommavassdraget. Smitterisikoen vil øke med tallet på infiserte verter. Både omfang og måten kultivering drives på er derfor av betydning.  Smoltutsett i områder med høy salinitet kan være smittemessig akseptabelt, men smoltutsett i sjø gir ofte mer feilvandring enn yngelutsett i vassdrag. Utsett av laksyngel på ikke anadrome strekninger er kontroversielt av flere grunner, og en nedtrapping av yngelutsett kan være realistisk. Usikkert om reduksjon av yngelutsett kan gjennomføres i 2016.

Genbank.

Liten naturlig rekruttering, og nesten all laks i Drammenselva er kultivert. Drammensregionen har ikke materiale i levende genbank. Spørsmålet om innlegging av materiale i genbank bør vurderes, spesielt dersom det blir slutt på utsett av laks i forbindelse med eventuell behandling. Lokale kultiveringsanlegg kan være et alternativ, anleggene har dyktige folk med høy kompetanse og betydelig dugnadsinnsats. Ikke vanlig å ta materiale fra kultivert fisk inn i genbank. Strenge krav og høye driftskostnader.

Soneforskrift

(Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sigdal og Øvre Eiker kommuner, Buskerud og Vestfold fylker)

Mattilsynet ønsker å ha soneforskrifter for alle vassdrag med gyrosmitte. Soneforskriften har ikke hjemler som ikke finnes andre steder i regelverket, men den gir en samlet oversikt over tiltak fra Mattilsynets side. Forskriften hjemler endringer i kultiveringspraksis. Eventuelle endringer bør her skje i samråd med miljømyndighetene.

Behandling

Gjeldende nasjonale strategi er utryddelse av parasitten der det er mulig. I 2003 ble det vurdert som urealistisk å utrydde G. salaris fra Drammensvassdraget. Spørsmål om behandling vil bli vurdert på ny på grunnlag av anbefalinger fra ekspertgruppe. FoU når det gjelder avl for gyroresistent laks kan være biologisk interessant, men avl for gyroresistens inngår ikke i gjeldende bekjempelsesstrategi.

 

Konklusjon

Følgende forhold bør vurderes:

 • Endret kultiveringspraksis ut fra en ny vurdering av smitterisiko
 • Inntak av laks fra Drammensvassdraget og Liervassdraget til levende genbank
 • Etablering av lokal genbank
 • Spørsmål om bekjempelsestiltak må vurderes på et seinere tidspunkt på grunnlag av anbefalinger fra ekspertgruppe

Link  til word-versjon

Referat Gyrofri

Referat fra styringsgruppa Gyrofri 08.02.2016

Word-versjon

 

Dato/tid 8.2.2016 kl 09-12
Sted Fylkesmannen i Vestfold
Tilstede Lars W. Solheim, Guttorm Christensen; Tor Atle Mo , Arne Christian Geving
Forfall Behov for et raskt møte mht finansiering gjorde at PL valgte å kalle inn få personer.
Referent Lars W. Solheim
Vedlegg www.gyrofri.no

 

 

SAK
GF* 1/16  

Fremdrift prosjekt Gyrofri – finansiering.

 

Gyroinfiserte elvevannsforekomster når ikke vannforskriftens mål om god økologisk tilstand dersom G. salaris er tilstede. Forvaltningen må forholde seg til dette og svare opp om tiltak er mulig eller ikke innen frister gitt i vannforskriften (2021/2027/2033), samt å unngå at andre vannforekomster settes i risiko. Prosjekt Gyrofri har til hensikt å bygge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik at forvaltningen kan iverksette tiltak/avgi forvaltningsråd for å hindre og å redusere risiko for spredning av parasitten.

 

Å forebygge risiko for spredning ligger under Mattilsynet. 

 

Miljødirektoratet har ansvar for å vurdere/ iverksette tiltak for å utrydde G. salaris fra smitteregion Drammenselva.

 

Miljødirektoratet har ansvaret for den nasjonale oppfølging av vannforskriften i Norge. Vannregionmyndigheten har ansvaret for de regionale planene sammen med berørte fylkeskommuner. Sektorene har ansvaret for oppfølging.

 

Prosjekt Gyrofri forstår at Mattilsynet og Miljødirektoratet har ansvaret for å formidle og ta samordnet miljøledelse i denne saken. Prosjekt Gyrofri har til hensikt å være et positivt bidrag og en god samspiller i dette arbeidet.

 

Fremdrift.

Det er viktig å ha stram kontinuitet i arbeidet i hovedprosjekt Gyrofri, da dette bygger på utført feltarbeid fra kvalifiseringsstøtteprosjektet i 2015.

 

Vi mener det er lite aktuelt å barbere prosjektet om vi ikke får finansiert det opp 100%.

 

Fremdriftsplanen baserer seg på aktivitet i 2016. Feltsesong 2016 må legges opp snarest mulig om prosjektet skal igangsettes i 2016.

 

Oslofjordfondet.

Prosjektet har fått tilsagn fra Oslofjordfondet på ca 4 mill kr. Søknaden ble evaluert til gj.sn. 6+ og med kår på 7 (der 7 er best og 1 er dårligst). Dette er ifølge Oslofjordfondet trolig de høyeste skår på en søknad til fondet noen sinne. Fondet har nevnt at de ønsker å bruke Gyrofri søknaden som eksempel på en god søknad.

 

 

Fylkesmennene (ansvar for fremmede arter og anadrom fisk)

Fylkesmannen i Vestfold, Østfold og Buskerud har alle svart positivet til å bistå med sitt partnerbidrag på kr. 30 000,- pr år over 3 år, dvs kr. 90 000,- pr. fylkesmannsembete.

 

Fylkeskommunene (ansvar for plan og prosess vannforskriften, regional samhandling, utviklingsaktør).

Blant fylkeskommunene har Vestfold svart positivt på å gå inn med kr. 70 000,- pr. år i 3 år. FÅ BEKREFTELSE.

Buskerud fylkeskommune går inn med tilsvarende beløp. FÅ BEKREFTELSE.

Østfold fylkeskommune ønsker foreløpig å stå som observatør. Prosjektet har som mål også å få med ØFK da FJORDOS og data fra Petra (2015) indikerte at Østfolds anadrome vannforekomster tilsvarende Vestfolds anadrome ferskvannsforekomster står i risiko for å få G. Salaris gjennom strømfelt fra Drammenselva. Dette kan true 2 nasjonale laksevassdrag, Numedalslågen og Enningdalselva.

 

Miljødirektoratet/Mattilsynet.

Prosjekt Gyrofri har søkt Miljødirektoratet om kr. 1 500 000,- over posten generelle vassdragstiltak. Beløpet er da fordelt over 3 år, med tanke på at Mattilsynet og Miljødirektoratet bidrar med henholdsvis kr. 250 000,- hver pr. år i 3 år.  Svar fra Miljødirektoratet er at søknaden behandles i løpet av våren.

 

Det er viktig å få et raskere svar på denne søknaden da prosjekt Gyrofri ikke kan forvente at tilsagnet fra Oslofjordfondet står i lang fremtid.

 

Konklusjon.

 

Prosjekt Gyrofri inviterer beslutningstakere til samråd i saken.

Sted: Scandic Park Hotell Sandefjord.

Alternative datoer: 22 eller 23 februar eller 9 mars.

Tidsramme: kl. 10.00 – 1500.

 

Utgifter til mat og møte dekkes av Vestfold fylkeskommune.

Opphold (dersom en ønsker overnatting) og reise, andre utgifter dekkes av den enkelte over eget budsjett.

 

Mål for møtet:

1.    Å avklare om prosjekt Gyrofri har tilstrekkelig finansielt grunnlag for iverksettelse.

2.    Alternativt vurdere om prosjekt Gyrofri stilles i bero og avsluttes med en sluttrapport iht forutsetningene for kvailfiseringsstøtte i Oslofjordfondet.

3.    Hvordan får til god samhandling om data. Gjensidig innsikt.

4.    Mattilsynet har behov for data fra Gyrofri 2015 for en mulig iverksettelse av føre var tiltak i Drammensregionen. Avklare dette.

 

 

 

 

.*GF = Gyrofri