Referat Gyrofri

Referat fra styringsgruppa Gyrofri 08.02.2016

Word-versjon

 

Dato/tid 8.2.2016 kl 09-12
Sted Fylkesmannen i Vestfold
Tilstede Lars W. Solheim, Guttorm Christensen; Tor Atle Mo , Arne Christian Geving
Forfall Behov for et raskt møte mht finansiering gjorde at PL valgte å kalle inn få personer.
Referent Lars W. Solheim
Vedlegg www.gyrofri.no

 

 

SAK
GF* 1/16  

Fremdrift prosjekt Gyrofri – finansiering.

 

Gyroinfiserte elvevannsforekomster når ikke vannforskriftens mål om god økologisk tilstand dersom G. salaris er tilstede. Forvaltningen må forholde seg til dette og svare opp om tiltak er mulig eller ikke innen frister gitt i vannforskriften (2021/2027/2033), samt å unngå at andre vannforekomster settes i risiko. Prosjekt Gyrofri har til hensikt å bygge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik at forvaltningen kan iverksette tiltak/avgi forvaltningsråd for å hindre og å redusere risiko for spredning av parasitten.

 

Å forebygge risiko for spredning ligger under Mattilsynet. 

 

Miljødirektoratet har ansvar for å vurdere/ iverksette tiltak for å utrydde G. salaris fra smitteregion Drammenselva.

 

Miljødirektoratet har ansvaret for den nasjonale oppfølging av vannforskriften i Norge. Vannregionmyndigheten har ansvaret for de regionale planene sammen med berørte fylkeskommuner. Sektorene har ansvaret for oppfølging.

 

Prosjekt Gyrofri forstår at Mattilsynet og Miljødirektoratet har ansvaret for å formidle og ta samordnet miljøledelse i denne saken. Prosjekt Gyrofri har til hensikt å være et positivt bidrag og en god samspiller i dette arbeidet.

 

Fremdrift.

Det er viktig å ha stram kontinuitet i arbeidet i hovedprosjekt Gyrofri, da dette bygger på utført feltarbeid fra kvalifiseringsstøtteprosjektet i 2015.

 

Vi mener det er lite aktuelt å barbere prosjektet om vi ikke får finansiert det opp 100%.

 

Fremdriftsplanen baserer seg på aktivitet i 2016. Feltsesong 2016 må legges opp snarest mulig om prosjektet skal igangsettes i 2016.

 

Oslofjordfondet.

Prosjektet har fått tilsagn fra Oslofjordfondet på ca 4 mill kr. Søknaden ble evaluert til gj.sn. 6+ og med kår på 7 (der 7 er best og 1 er dårligst). Dette er ifølge Oslofjordfondet trolig de høyeste skår på en søknad til fondet noen sinne. Fondet har nevnt at de ønsker å bruke Gyrofri søknaden som eksempel på en god søknad.

 

 

Fylkesmennene (ansvar for fremmede arter og anadrom fisk)

Fylkesmannen i Vestfold, Østfold og Buskerud har alle svart positivet til å bistå med sitt partnerbidrag på kr. 30 000,- pr år over 3 år, dvs kr. 90 000,- pr. fylkesmannsembete.

 

Fylkeskommunene (ansvar for plan og prosess vannforskriften, regional samhandling, utviklingsaktør).

Blant fylkeskommunene har Vestfold svart positivt på å gå inn med kr. 70 000,- pr. år i 3 år. FÅ BEKREFTELSE.

Buskerud fylkeskommune går inn med tilsvarende beløp. FÅ BEKREFTELSE.

Østfold fylkeskommune ønsker foreløpig å stå som observatør. Prosjektet har som mål også å få med ØFK da FJORDOS og data fra Petra (2015) indikerte at Østfolds anadrome vannforekomster tilsvarende Vestfolds anadrome ferskvannsforekomster står i risiko for å få G. Salaris gjennom strømfelt fra Drammenselva. Dette kan true 2 nasjonale laksevassdrag, Numedalslågen og Enningdalselva.

 

Miljødirektoratet/Mattilsynet.

Prosjekt Gyrofri har søkt Miljødirektoratet om kr. 1 500 000,- over posten generelle vassdragstiltak. Beløpet er da fordelt over 3 år, med tanke på at Mattilsynet og Miljødirektoratet bidrar med henholdsvis kr. 250 000,- hver pr. år i 3 år.  Svar fra Miljødirektoratet er at søknaden behandles i løpet av våren.

 

Det er viktig å få et raskere svar på denne søknaden da prosjekt Gyrofri ikke kan forvente at tilsagnet fra Oslofjordfondet står i lang fremtid.

 

Konklusjon.

 

Prosjekt Gyrofri inviterer beslutningstakere til samråd i saken.

Sted: Scandic Park Hotell Sandefjord.

Alternative datoer: 22 eller 23 februar eller 9 mars.

Tidsramme: kl. 10.00 – 1500.

 

Utgifter til mat og møte dekkes av Vestfold fylkeskommune.

Opphold (dersom en ønsker overnatting) og reise, andre utgifter dekkes av den enkelte over eget budsjett.

 

Mål for møtet:

1.    Å avklare om prosjekt Gyrofri har tilstrekkelig finansielt grunnlag for iverksettelse.

2.    Alternativt vurdere om prosjekt Gyrofri stilles i bero og avsluttes med en sluttrapport iht forutsetningene for kvailfiseringsstøtte i Oslofjordfondet.

3.    Hvordan får til god samhandling om data. Gjensidig innsikt.

4.    Mattilsynet har behov for data fra Gyrofri 2015 for en mulig iverksettelse av føre var tiltak i Drammensregionen. Avklare dette.

 

 

 

 

.*GF = Gyrofri

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *