Sluttkonferansen til prosjektet Gyrofri er vel gjennomført!

Er Gyrodactylus salaris en utfordring for anadrome bestander i Oslofjorden?

Prosjekt Gyrofri avholdt sluttkonferanse 21-22 september 2021. Forskning og forvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i fylkene Vestfold og Telemark og Viken, samt svensk forskning og forvaltning var samlet for å drøfte situasjonen med bakgrunn i nytt kunnskapsgrunnlag etablert gjennom prosjekt Gyrofri.

Hensikten med konferansen:

Mål med Gyrofri: Å etablere et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for å unngå videre spredning/ risiko for spredning av G. salaris til nye anadrome vassdrag i Oslofjorden.

Mål for norsk forvaltning: Å etablere felles kunnskapsgrunnlag og strategi for å fjerne lakseparasitten helt fra infiserte vannforekomster på norsk side, samt å unngå å bli infisert på nytt.

Mål for konferansen: Å etablere et felles kunnskapsbasert grunnlag for samhandling og effektiv bruk av ressursene.

Prosjekt Gyrofri er en oppfølging av sentral godkjenning av vannforvaltningsplanene for perioden 2016 -2021 og bygger på bærekraftsmål 17 om samarbeid mellom sektorene for å nå målene. Prosjekt Gyrofri hadde også behov for å drøfte funn som kunne illustrere risiko for spredning av parasitten fra svensk vestkyst til Oslofjorden. Samtidig arbeides det med et norsk -svensk prosjekt om mulig tilrettelegging for laks fra svensk side mot Trysil, «En älv, två länder», et prosjekt som også er drøftet i «VKM Report 2021: 04.» En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet har konkludert at lakseparasitten G. salaris kan utryddes i Drammensregionen. I de «Regionale Tiltaksprogrammene for vannforvaltning for vannregionene Vestfold og Telemark og Innlandet og Viken (2022-2027) er det ført opp utgifter knyttet til dette. Det er viktig å unngå å bli smittet igjen etter dersom samfunnet lykkes med å utrydde parasitten i Drammensregionen. Samsnakk og samhandling i tid og rom syntes derfor fornuftig og det bør etableres en egnet møteplass etter mal fra prosjekt Gyrofri..

Prosjekt Gyrofri vil formidle endelige forskningsresultater og forvaltningsråd så snart rapportene er ferdige.

Program, deltakerliste og foredrag fra konferansen finner du her:

Sluttkonferansen Gyrofri Program (003)

Deltagerliste

Gyrofri sluttkonferansen – Lars Wilhelm Solheim, VTFK

Forekomst och påverkan av G salaris på svenska laxbestånd, Håkan Carlsstrand mfl

Forhold for overlevelse av G. salaris i Oslofjorden, Andrè Staalstrøm, Jeløya Radio

Gyrofri 2017-2019 resutater, Thrond O. Haugen m.fl., NMBU og Akvaplan-NIVA

Gyrofri, Guttorm N. Christensen og Trond Haugen, Akvaplan-niva og NMBU

Kan G. salaris utryddes i Drammensregionen, Tor Atle Mo, NINA

Klaralvslaksen-kan den gjenoppbygges til fordums storhet

Mattilsynets rolle og ansvar…, Lise Rokkones, Matttilsynet

Når vil Drammensområdet være fritt for G. salaris, Miljødirektoratet

Salt i Olsofjorden – Karina Hjelmervik, USN