Oppføringer av Agnes Hov Bjellvåg

Masteroppgave NMBU 2018: What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt? – an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Master’s Thesis 2018 60 ECTS av Karina Gjerde, NMBU Faculty for Environmental Sciences and Natural Resource Management Thrond Oddvar Haugen What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt? – an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Forskningsgruppa møte 11 april 2019

Agenda Bakgrunn og status i prosjekt Gyrofri Har vi svart opp til hensikten og forventningene til forskningsprosjektet? Hva har vi levert og hva har vi igjen? Utfordringer i prosjektet Gjennomgang av resultater fra feltarbeid Vurderinger av risiko for spredning (Drammensregion og/eller fra Sverige) Innspill og forslag til forvaltningsråd Sluttkonferanse for prosjekt Gyrofri Les møtereferat her

Miljødirektoratet vil på sikt utrydde lakseparasitt fra Drammensregionen

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet klarsignal til å begynne å utrede bekjempelse av lakseparasitten Gydodactylus salaris fra Drammensregionen, den siste regionen uten bekjempelsesplan. En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet konkluderte tidligere i år med at lakseparasitten Gyrodactylus salaris kan utryddes i Drammensregionen ved hjelp av ulike metoder. Drammen er den eneste regionen hvor det foreløpig […]

Feltarbeid 2018

Feltplanen er nå i ferd med å bli lagt – dette er biologi så her skjer endringer raskt! Utarbeidet av feltansvarlige Guttorm Christensen, Akvaplan-niva i samarbeid med Thrond Haugen, NMBU-MINA Vi starter utsetting av lyttebøyer i begynnelsen mai. Da tas vinterbøyene inn og nye settes ut i et nettverk mye likt det som ble gjort […]

Påskemøte 20.mars 2018

Påskemøte 20. mars-18, Ilene Natursenter i Tønsberg Agenda: 1. Faglig gjennomgang og deling av kunnskap. 2. Er vi i rute? Et blikk mot høsten og våren 2019. Hva skal vi levere. Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019, leveranser og samlinger. Fremdrift, behov og økonomi og rapportering. Spørsmål: Har vi ny viten som krever endringer i […]

Status for prosjekt Gyrofri

NIVA har gjennomgått statistikk for vannføring i Drammensvassdraget som er publisert i vedlagt rapport Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva, 7152-2017. Her er det vist at flommene hadde høyere vannføring i perioden før 1960. Historien til alle aktuelle vannkraftverk i området er også blitt gjennomgått, og det var rundt 1960 det kom vannkraftverk med magasinering av […]

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: nye salinitetsdata

Veterinærinstituttet har oppdatert risikovurderingen for smittespredning av G. salaris fra Drammenselva og Lierelva til de nærliggende elvene Numedalslågen eller Åroselva via smittet laksesmolt, basert på bekymringer om svekket saltholdighetsbarriære i Oslofjorden som følge av klimaendringer. Prosjekt Gyrofri har levert data fra ekstrem værforhold i området (Petra-episoden høsten 2015) som er benyttet i risikovurderingen, samt at […]

Områdeforskrift Drammen – Ny høringsrunde

NY Høring – ENDRET UTKAST TIL områdeforskrift om lakseparasitten Gyrodacylus salaris i Drammensregionen Mattilsynet sendte 12.06.15 utkast til områdeforskrift for Drammensregionen med omsyn til lakseparasitten Gyrodactylus salaris på høring. Forskriften vil bli hjemlet i omsetnings- og sykdomsforskiften (forskrift 17. juni 2008 nr 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av […]

Resultater fra forprosjektet (AP1)

I forprosjektet er det gjennomført undersøkelser i sidevassdrag til infiserte vassdrag for å innhente kunnskap om lakseparasitten Gyrodactylus salaris har spredd seg til nye vassdrag/bekker.  Dette for å avdekke og avgrense infisert område. Akvaplan-niva har utført feltarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, og Veterinærinstituttet har utført analysene. Det ble samlet inn laksunger fra Bergselva i Larvik, […]

Skal lete etter løsning for Drammenselva

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva. Les mer her.