Områdeforskrift Drammen – Ny høringsrunde

NY Høring – ENDRET UTKAST TIL områdeforskrift om lakseparasitten Gyrodacylus salaris i Drammensregionen160309 Soneforskrift kart Drammen

Mattilsynet sendte 12.06.15 utkast til områdeforskrift for Drammensregionen med omsyn til lakseparasitten Gyrodactylus salaris på høring. Forskriften vil bli hjemlet i omsetnings- og sykdomsforskiften (forskrift 17. juni 2008 nr 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr – http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080617-0819.html). Omsetnings- og sykdomsforskriften er basert på Rådsdirektiv 2006/88/EF inntatt i EØS-avtalen.

Høringsfristen var 20.09.15 og det er kommet endel innspill til utkastet. Noen av innspillene er vesentlige mht sentrale paragrafer, og på bakgrunn av disse ønsker Mattilsynet å foreslå endringer i formuleringene.

Mattilsynet erfarer dessuten at de ved forrige utsending ikke nådde fram til sentrale parter når det gjelder fiske og annen bruk av vassdragene som forskriften vil omfatte. Det gjelder lokale jeger- og fiskerforeninger og lokale rettighetshavere. Disse er nå tatt inn i adresselista for utsending.

Mattilsynets intensjon er at alle regioner med påvist smitte av G. salaris vil bli dekka av tilsvarende områdeforskrifter. Herværende forskrift er etter mønster av tidligere vedtatte forskrifter for Vefsnregionen, Drivaregionen og Romsdalsregionen. Det er tidligere vedtatt en rekke tilsvarende forskrifter for sjukdommer som rammer oppdrettsfisk.

Les høringsbrev:

  1. 160315 Gyroforskrift Drammen – høringsbrev endelig
  2. 160318 Drammen soneforskrift sendt på høring

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *