Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri                                                   Dato: 20.12.2016

word-versjon

Dato/tid 25.11.2016./ kl. 1000 – 1400
Sted Sande kommune
Tilstede VFK v Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg, Akvaplan-niva v Guttorm Christensen, Vet.inst v Tor Atle Mo, FMVe v Arne Christian Geving, ,NJFF v Øyvind Fjeldseth, ØFK v Marte …. og Helen Gabestad, FMØs v Leif R. Karlsen, R, , Larvik kommune v Bjørn Evensen, Sande kommune v  Bjørn Elnan, FMVe v Eivind E. Andersen, Erik Garnås v FMBu, Andre Stålstrøm v NIVA, Karina Hjelmervik, Høgskolen i Vestfold, Thrond Haugen v UMBU

 

Forfall
Referent Agnes Hov Bjellvåg/Lars W. Solheim
Vedlegg Les mer på; www.gyrofri.no

 

 

SAK GF* 3/16 Agenda:

1.      Fagforedrag Fjordos II ved prosjektleder Karina Hjelmervik. Sammenfallende nytte av datainnsamling?

2.      Nyheter og endring i prosjektperiode og framdriftsplan

3.      Faggruppe –orienterer fremdrift og leveranser

4.      Lunsj

5.      Avtaler, økonomistyring og rapportering

6.      Møteplan

7.      Media og informasjon

8.      Utsjekk

 

 

   

Ad. 1. Foredrag fra FjordOs. Søknad om FjordOs 2 er inne til behandling ved Oslofjordfondet og svar ventes feb 2017. Om prosjektes får bevillgning så er det planlagt oppstart  sep. 2017 med 2 års prosjektperiode.

Pålitelig havvarsling for Oslofjorden (strøm, salinitet, temp)

Prosjektet har klare syynergieffekter med Gyrofri.

–          Gyrofri skal sette ut salinitetsmålere m/ temp målere- FjordOs  er interessert i data fra prosjekt Gyrofri

 

 

Ad. 2.

Mattilsynet har stoppet utsetting av laksesmolt i Drammensvassdraget- dette får konsekvenser for sportsfiske. Forvaltningen har tatt «føre var» prinsippet i risiko for spredning av gyro s. Handlingen er gjort på bakgrunn fra foreløpige resultater fra prosjektet Gyrofri.

•      Regional vannforvaltningsplan vedtatt – Gyro

•      Thrond og Guttorm informerer fra møtet med Tiltaksgruppen Drammesregionen

•      Orientere om prosjektet Gyrofri i regionmøtet for Norske Lakseelver 9 des. i Oslo.

•      Tor Atle Mo har sluttet hos Veterinærinstituttet og startet ved NINA (ny partner)- endring i organiseringen.

•      Prosjektperioden forskyves med 6 mnd.

•      Drammensutvalget arbeid er forskjøvet frem i tid.

 

•      Innsamling og analyser av laksunger fra lakseførende vassdrag i regionen

–     Numedalslågen

–     Bergselva

–     Aulivassdraget (Ramnesbekken, Merkedamselva)

–     Selvikvassdraget og Rovebekken

–     Mosselva

–     Eningdalselva

•      Konklusjon – ingen nye infiserte vassdrag påvist i 2015

•      Skal innsamles og analyseres hvert år i prosjektperioden

Innsamling for 2016 gjennomført i henhold til plan og fisken er nå til analyse

 

Telemetri

•      Merking av Laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger/sjøørret fra Drammensregionen og Sande

–     Avdekke vandringshastighet og mønster

–     Hvor raskt fisken kan vandre fra et infisert område til et ikke-infisert område

–     Vandrer fisken opp i flere ulike vassdrag i løpet av høsten

•      Risikovurderingsmodell – overflatevannets saltholdighet og temperatur under ulike klimascenarioer, fiskens vandringsmønster og parasittens salinitets- og temperaturrelaterte overlevelse i en kombinert risikoanalyse

 

For Drammensfjorden er sjiktningen interessant (Ren Drammensfjord prosjektet)

Drammensutvalget har mandat til å utrede mulige tiltak og kunnskapsmangel i den hensikt å finne tiltak.- Det er kun Drammensfjorden som er av interesse for utvalget. Prosjekt Gyrofri har fokusområdet utenfor Svelvikterskelen.

–          Vandringsmønster for Sik, lakseunger og ørret skal studeres ved målinger.

–          Drammensutvalget kan fremdeles levere innenfor tidligere fastsatt prosjektperiode, men har fått mulighet til å levere senere.

–          – Søknadsfrist for tilskuddsmidler for fiskestell fra Miljødirektoratet er 15. jan.2017- Søknad som for 2016 med tillegg for ekstramålinger av sik i Drammensfjorden søkes for i 2017- tillegget er bestilling fra Drammensutvalget til prosjekt Gyrofri. – Agnes sender ut tidligere søknad som en mal for årets søknad.

–          Slike utvidede tiltaksforespørsler må heretter avklares med prosjektledelsen i Gyrofri, som selvfølgelig vil yte for å tilrettelegge for samkjøring av studier/målinger for Drammensutvalget eller FjordOs, men må forholde oss til de rammer som er satt for prosjektet.

 

Elver som overvåkes årlig er:

–          Bergselva

–          Ramnesbekken

–          Rovebekken ( er dette sandebekken?)

–          Selvikelva – (som har en pH 5(surt) og som underlig nok ikke er blitt infisert. Påvirker pH/ er det noen sammenheng?)

 

AP 2:

–          Mer data fra ferry box Kielferga

–          Forslag til stasjoner- trenger ikke gjøre noe aktivt i forhold til stasjonsnett fra Fagrådet for ytre Oslofjord da NIVA sitter med driftsansvaret for databasen og har alle CTD resultater

–          Innhente info fra elvetilførsler

 

Plott kan lages for å beregne tidsbruk og sannsynlighet for at en infisert fisk som kommer fra Svelvik/Drammenselva til Tønsbergfjorden

 

NIVA kan kjøre et kjent vandringsmønster gjennom ulike miljøer/scenarioer

Prinsippet om nasjonal laksefjorder

–          Risiko for spredning fra svenskegrensen til Oslofjorden

Dybdemåler kommer i tillegg

Angående merking av smolt så er det lite villsmolt i Drammensvassdraget, lettere å fange villsmolt i Lierelva.

Husk: Mattilsynet må slkes om godkjenning

FM for villsmolt.

Det står ute tre saltloggere utenfor Vallø, Tønsberg – ikke foretatt målinger siden «Petra»

Smolt går ut tidlig april event tidligere ved tidligere vår.

 

Prosjektets resultater kan brukes av alle.

 

Rapportering og frister til Oslofjordfondet

•      Rapportering Framdriftsrapport- frist 1. des-16 og regnskapsrapport innen 1.mars-17. Miljødirektoratet Regnskap og delrapport 31.12.16

•      Framdriftsrapporter

 

I framdriftsrapporten skal prosjektansvarlig

– gi opplysninger om status for prosjektet, blant annet om gjennomføring av aktiviteter i henhold til framdriftsplanen og utviklingen i prosjektets inntekter og kostnader.

– redegjøre for eventuelle avvik og konsekvensene av dem.

Framdriftsrapporten må godkjennes av Forskningsrådet før bevilgningen kan utbetales og/eller tilsagnet innfris, jf. punkt 3.4.

Vesentlige avvik skal rapporteres skriftlig til Forskningsrådet uten ugrunnet opphold. Melding om slike avvik skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen, jf. punkt 2.1.

 

Neste møte

Drammensutvalget har planlagt møte 19-20 april-17

Neste møte for prosjekt Gyrofri settes til 21. april-17

 

 

Takk for et godt møte!

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *