Områdeforskrift Drammen – Ny høringsrunde

NY Høring – ENDRET UTKAST TIL områdeforskrift om lakseparasitten Gyrodacylus salaris i Drammensregionen160309 Soneforskrift kart Drammen

Mattilsynet sendte 12.06.15 utkast til områdeforskrift for Drammensregionen med omsyn til lakseparasitten Gyrodactylus salaris på høring. Forskriften vil bli hjemlet i omsetnings- og sykdomsforskiften (forskrift 17. juni 2008 nr 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr – http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080617-0819.html). Omsetnings- og sykdomsforskriften er basert på Rådsdirektiv 2006/88/EF inntatt i EØS-avtalen.

Høringsfristen var 20.09.15 og det er kommet endel innspill til utkastet. Noen av innspillene er vesentlige mht sentrale paragrafer, og på bakgrunn av disse ønsker Mattilsynet å foreslå endringer i formuleringene.

Mattilsynet erfarer dessuten at de ved forrige utsending ikke nådde fram til sentrale parter når det gjelder fiske og annen bruk av vassdragene som forskriften vil omfatte. Det gjelder lokale jeger- og fiskerforeninger og lokale rettighetshavere. Disse er nå tatt inn i adresselista for utsending.

Mattilsynets intensjon er at alle regioner med påvist smitte av G. salaris vil bli dekka av tilsvarende områdeforskrifter. Herværende forskrift er etter mønster av tidligere vedtatte forskrifter for Vefsnregionen, Drivaregionen og Romsdalsregionen. Det er tidligere vedtatt en rekke tilsvarende forskrifter for sjukdommer som rammer oppdrettsfisk.

Les høringsbrev:

 1. 160315 Gyroforskrift Drammen – høringsbrev endelig
 2. 160318 Drammen soneforskrift sendt på høring

 

Resultater fra forprosjektet (AP1)

I forprosjektet er det gjennomført undersøkelser i sidevassdrag til infiserte vassdrag for å innhente kunnskap om lakseparasitten Gyrodactylus salaris har spredd seg til nye vassdrag/bekker.  Dette for å avdekke og avgrense infisert område.

Akvaplan-niva har utført feltarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, og Veterinærinstituttet har utført analysene.

Det ble samlet inn laksunger fra Bergselva i Larvik, Ramnesbekken (Aulivassdraget) i Ramnes, Selvikbekken i Sande. I tillegg ble en del bekker elfiske med tanke på å se om det var laksunger – se liste nedenfor.

Resultatene fra undersøkelsen  på de innsamlede laksungene viste at det ikke ble funnet G. salaris.  G. derjavinoides ble påvist på tre laksunger i Ramnesbekken. Det mest interessante med denne undersøkelser er at det ikke ble påvist G. salaris på laksunger i Selvikelva som munner ut i Sandebukta mindre enn to kilometer fra Sandeelva. Sandeelva har vært infisert med G. salaris i mer enn 10 år og det synes vanskelig å forklare hvorfor parasitten ikke har spredt seg til Selvikelva».

Følgende vassdrag ble undersøkt – de med stjerne hadde laksunger, mens de i kursiv ble undersøkt uten at det ble funnet laksunger.

 • Bergselva* (Larvik)
 • Farrisvassdraget (Larvik)
 • Unnebergbekken (Sandefjord)
 • Istreelva (Sandefjord)
 • Rovebekken (Sandefjord)
 • Vårnesbekken (Stokke)
 • Vellebekken (Tønsberg)
 • Aulivassdraget med sidebekkene Merkedamselva, Ramnesbekken*, Undrumsdalsbekken og Bjunebekken
 • Selvikbekken* (Sande)
 • Sandoelva (Sande)

Prosjekt Gyrofri har fått støtte fra Oslofjordfondet

Forskningsprosjektet Gyrofri har som formål å innhente kunnskap om risikoen for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Drammensvassdraget til Oslofjorden. Oslofjordfondet har nå behandlet vår søknad, og i dag har vi fått tilsagn på hele beløpet som det er søkt støtte til. Vi fikk også meget gode skår på vår søknad.

Vi arbeider nå med å få den siste finansieringen på plass for å sette i gang en treårig  forskningsutredning som skal munne ut i et forvaltningsråd til ansvarlige myndigheter.

Les tilsagnsbrevet her: 257099 Vestfold Fylkeskommune bevilgningsbrev.

Les søknad her; Gyrofri

Foto Per Foss

Foto Per Foss

Skal lete etter løsning for Drammenselva

G salaris overside lavopplDrammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva. Les mer her.