Resultater fra forprosjektet (AP1)

I forprosjektet er det gjennomført undersøkelser i sidevassdrag til infiserte vassdrag for å innhente kunnskap om lakseparasitten Gyrodactylus salaris har spredd seg til nye vassdrag/bekker.  Dette for å avdekke og avgrense infisert område.

Akvaplan-niva har utført feltarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, og Veterinærinstituttet har utført analysene.

Det ble samlet inn laksunger fra Bergselva i Larvik, Ramnesbekken (Aulivassdraget) i Ramnes, Selvikbekken i Sande. I tillegg ble en del bekker elfiske med tanke på å se om det var laksunger – se liste nedenfor.

Resultatene fra undersøkelsen  på de innsamlede laksungene viste at det ikke ble funnet G. salaris.  G. derjavinoides ble påvist på tre laksunger i Ramnesbekken. Det mest interessante med denne undersøkelser er at det ikke ble påvist G. salaris på laksunger i Selvikelva som munner ut i Sandebukta mindre enn to kilometer fra Sandeelva. Sandeelva har vært infisert med G. salaris i mer enn 10 år og det synes vanskelig å forklare hvorfor parasitten ikke har spredt seg til Selvikelva».

Følgende vassdrag ble undersøkt – de med stjerne hadde laksunger, mens de i kursiv ble undersøkt uten at det ble funnet laksunger.

  • Bergselva* (Larvik)
  • Farrisvassdraget (Larvik)
  • Unnebergbekken (Sandefjord)
  • Istreelva (Sandefjord)
  • Rovebekken (Sandefjord)
  • Vårnesbekken (Stokke)
  • Vellebekken (Tønsberg)
  • Aulivassdraget med sidebekkene Merkedamselva, Ramnesbekken*, Undrumsdalsbekken og Bjunebekken
  • Selvikbekken* (Sande)
  • Sandoelva (Sande)

Prosjekt Gyrofri har fått støtte fra Oslofjordfondet

Forskningsprosjektet Gyrofri har som formål å innhente kunnskap om risikoen for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Drammensvassdraget til Oslofjorden. Oslofjordfondet har nå behandlet vår søknad, og i dag har vi fått tilsagn på hele beløpet som det er søkt støtte til. Vi fikk også meget gode skår på vår søknad.

Vi arbeider nå med å få den siste finansieringen på plass for å sette i gang en treårig  forskningsutredning som skal munne ut i et forvaltningsråd til ansvarlige myndigheter.

Les tilsagnsbrevet her: 257099 Vestfold Fylkeskommune bevilgningsbrev.

Les søknad her; Gyrofri

Foto Per Foss

Foto Per Foss

Skal lete etter løsning for Drammenselva

G salaris overside lavopplDrammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva. Les mer her.