Forprosjekt om kunnskapsinnhenting om spredning av G. salaris har fått innvilget støtte på 50% av totale kostnader fra Oslofjordfondet.

For hovedprosjektet er det mulig å søke nasjonalt og regionale forskningsmidler. I vårt prosjekt som har stor regional verdi er sannsynligvis Oslofjordfondet den mest aktuelle instans. Regional verdi vektlegges og vil gi positivt utslag for eventuell gjennomslag for søknaden, dessuten er det en fordel at Oslofjordfondets representanter kjenner til prosjektet gjennom forprosjektet. Forankring mot regionale myndigheter og at prosjektet inngår som en regional prosess i arbeidet med vannforskriften er viktig.

Framdriftsplan for arbeidspakke 1 i 2015:

  • Aug/sept– feltarbeid med El fiske og innhenting av fisk (maks gyro utbredelse).
  • Ansvarlig; Akvaplan –niva/ FMVe ved Eivind Ekholt Andersen i samarbeid med lokale fiskeforeninger.
  • September: analyse av fisk – Veterinærinstituttet
  • 1. oktober; analyser ferdig.
  • Løpet av høst: Forberedelser for merking av fisk- studie vandringsmønster.

Les mer: Referat oppstartsmøte