Vannregionmyndigheten har en plan, prosess og rapporteringsrolle, jamfør vannforskriften § 4,

8 og 12. Vannforskriften legger samtidig til grunn at oppfølging av tiltak som gjøres etter

vannforskriften skal følges opp av sektorene. Mattilsynet har ansvaret for å avdekke risiko for

og hindre spredning av G. salaris. Mattilsynet arbeider tett med bla. Veterinærinstituttet om

spørsmål som angår G. salaris. Miljødirektoratet har ansvaret for å fjerne parasitten fra

smitterede vassdrag og regioner i Norge. I de vannforekomster som er infisert av G. salaris vil

Miljødirektoratet ha fokus på fjerning av parasitten, mens mattilsynet vil ha fokus på spørsmål

knyttet til spredning. Dette arbeidet må samordnes. Fylkesmennene har en sentral rolle i dette

arbeidet.

Det er ikke gitt at det er mulig å fjerne G. salaris fra Drammensregionen. Dersom dette er

tilfelle vil det være behov for å drøfte alternativ strategi. Bl.a. drøfte i hvilken grad dagens

kultiveringsarbeid med utsetting av smolt i Drammenselva setter Oslofjordens bestander av

anadrom laksefisk i utilbørlig risiko. Vannforskriftens krav om god økologisk tilstand(*) i de

smittede vannforekomster, vil da neppe være mulig å oppnå innen siste frist 2033.