Beskrivelse av prosjekt Gyrofri

For å styrke beredskapen mot spredning av Gyrodactylus salaris (G. salaris) fra smitteregion Drammensvassdraget til andre områder i Oslofjorden, er det nødvendig med risikovurdering, overvåking og modelleringer med forventede klimascenarioer. I dette prosjektet skal vi i første omgang innhente kunnskap om smittet område for å forvisse oss om at det ikke har skjedd spredning som er ukjent for oss. Deretter er det viktig å overvåke saltholdighetsbarrieren ved Breiangen vest som kan være påvirket av økt vannføring fra de større vassdragene i Oslofjorden i de siste år. Lakseparasitten G. salaris har en toleranse på 25 PSU saltholdighet og vil ikke kunne overleve ved høyere  saltholdighetskonsentrasjoner, og med økt ferskvannstilførsel er det fare for reduksjon av saltholdigheten i de øvre vannmassene spesielt ved vårflommen da laksesmolten går ut i Oslofjorden. I prosjektet vil det også være studie av fiskevandring for laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger og sjøørret for å øke kunnskap om mulig bærere og spredning av lakseparasitten. Et langvarig forslag til overvåkingsprogram skal utarbeides på bakgrunn av resultatene fra prosjektet. Til slutt vil vi anbefale råd for videre forvaltning for å hindre spredning av G. salaris i Oslofjorden.

En fagrapport er utarbeidet og kan lastes ned; Rapport

De ulike delprosjekter er inndelt i fire arbeidspakker og beskrivelse er angitt ved å klikke på i venstre marg.

Nyheter fra prosjektet

Studie av vandringsmønster for fisk

Bent Magnussen, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk har sendt oss en film om radiomerking av fisk i prosjektet Gyrofri. Innsamling og radiomerking av fisk er i full gang igjen. Sist helg ble det fanget ett ok antall fisk som ble merket. Vi fortsetter nå til helgen. Her er film fra sist helg, lagd av Eivind Berulfsen:

Status for prosjekt Gyrofri

NIVA har gjennomgått statistikk for vannføring i Drammensvassdraget som er publisert i vedlagt rapport Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva, 7152-2017. Her er det vist at flommene hadde høyere vannføring i perioden før 1960. Historien til alle aktuelle vannkraftverk i området er også blitt gjennomgått, og det var rundt 1960 det kom vannkraftverk med magasinering av […]

Støttespillere